Skip to content
Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија
Вид - Име на услугата

Издавање на Решение за комунална такса за истакнување на фирма (фирмарина), односно назив на деловна просторија, на барање на обврзник

Потребни документи

Главното задолжување го правиме врз основа на податоци од Централен Регистар, а доколку некој сам се пријави за задолжување тогаш е со Барање кој сам го поднесува

Административна такса

Административна такса
Износ: 50 денари
Сметка: 100000000063095
Уплатна сметка: 840 132 03182
Приходна шифра: 722315 00
Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Кавадарци
Банка на примач: НБРМ
Цел: Решение за комунална такса

Прием на барањето

Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на општината, Oпштински центар за услуги.

Место на реализација

Одделение за финансиски прашања (Одделение за администрирање на даноци)
Се изготвува Решение за комунална такса.

Рок на реализација

Во рок од 10 дена од денот на приемот на Барањето.

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:
Лично подигање од архивата – ОЦУ од страна на подносителот – барателот на услугата
По ПТТ пошта.

Потребни барања

/

Рок на жалба

/

Законски основ

Закон за комунални такси, член 9 став 1 (Службен весник на РМ бр.61/04..23/2016)

Забелешка

/