Skip to content
Прикачи пополнет формулар

За која услуга сакате да испратите пополнет формулар?

Барање за категоризација на угостителски објект од мал обем
Барање за упис во регистерот на категоризирани угостителски објекти од мал обем
Барање за бришење од регистерот на категоризирани угостителски објекти од мал обем
Барање до сектор за уредување и располагање со градежно земјиште
Барање за извод од детален урбанистички план ДУП
Барање до Општина Кавадарци
Пријава до комунален инспектор
Пријава до градежен инспектор
Пријава до инспектор за домување
Пријава до овластен инспектор за животна средина
Пријава до инспектор за сообраќај
Барање до сектор за комунални дејности, урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина
Барање за поставување на урбана опрема
Б-интегрирана еколошка дозвола