Skip to content
Издавање на решение за сечење(корнење-кастрење) на дрва, грмушки и жива ограда
Вид - Име на услугата

Издавање на решение за сечење (корнење-кастрење) на дрва,грмушки и жива ограда

Потребни документи

Графички приказ на локацијата за растителниот вид, основ за утврдување на неопходноста за сечење/кастрење.

Административна такса

Административна такса во износ од 250+50 денари на уплатна сметка: 84013203182 приходна шифра и програма: 72231500

Прием на барањето

Општински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина

Рок на реализација

5-7 работни денови

Начин на доставување на услугата / документот

Лично подигање од ОЦУ од страна на подносителот – барателот на услугата или по пошта

Потребни барања

Увид на самото место, изготвување записник, барање за посебни интервенции до правните лица кои управуваат со соодветна инфраструктура заради безбедно и непречено отстранување на видот.

Рок на жалба

Против управниот акт не е предвидена жалба како редовно правно средство, следстевно на тоа нема утврден рок за жалба во истиот.

Законски основ

Закон за административни такси

Забелешка

/