Skip to content
Издавање на извод од генерален урбанистички план
Вид - Име на услугата

Издавање на извод од генерален урбанистички план

Потребни документи

Копија од извод од катастарски план

Административна такса

Административна такса во износ од 750 денари на уплатна сметка: 84013203182 приходна шифра и програма: 72231500

Прием на барањето

Барањето се поднесува во граѓански центар за услуги или во архива на општина

Место на реализација

Сектор за комунално уредување, урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина

Рок на реализација

2-3 работни дена

Начин на доставување на услугата / документот

ГУП се издава во граѓански центар за услуги, лично на подносителот

Потребни барања

Копија од извод од катастарски план

Рок на жалба

Изводот од ГУП претставува јавна исправа (графички и текстуален приказ на наменска зона) против изводот како јавна исправа не се предвидува жалба.

Законски основ

Закон за административни такси

Забелешка

/