Skip to content
Издавање дозвола за времено прекумерно користење на општински пат и улици
Вид - Име на услугата

Издавање дозвола за времено прекумерно користење на општински пат и улици

Потребни документи

Сообраќајна дозвола за возилото, тековна состојба на правното лице

Административна такса

600 + 50 денари за поединечно возило на уплатна сметка: 84013203182 приходнашифра и програма: 72231500

Прием на барањето

Барањето се поднесува до одделение за сообраќај во граѓански центар за услуги

Место на реализација

Сектор за комунално уредување, урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина

Рок на реализација

Во зависност од рокот кој е наведен во барањето на поднесителот

Начин на доставување на услугата / документот

Барањето се доставува хартиено и електронски

Потребни барања

/

Рок на жалба

/

Законски основ

Закон за административни такси

Забелешка

По поднесеното барање се наплаќа надоместок во зависност од периодот кој подносителот го наведил во барањето