Skip to content
Барање за одобрување на финансиски средства за спортски клубови и здруженија
Вид - Име на услугата

Одобрување на финансиски средства за спортски клубови и здруженија

Потребни документи

Барање и предлог-програма на здруженијата и спортските клубови

Административна такса

/

Прием на барањето

Општински центар за услуги или архива (лично или по пошта)

Место на реализација

Сектор за образование, одделение за спорт , Комисија за спорт, Сектор за локален економски развој

Рок на реализација

30 дена

Начин на доставување на услугата / документот

Да се внесе на кој начин се доставува/подигнува документот како што е наведено во барањето (лично или по пошта) и каде (која служба, на пример архива) ако е лично

Потребни барања

Да се внесе вид на образец-формулар (ако постои) за ПРЕВЗЕМАЊЕ од веб страната

Рок на жалба

/

Законски основ

Правилник за услови, критериуми и постапка за доделување на еднократна парична помош на физички лица со бр. 08-2068/1 од 29.04.2011

Забелешка

/