Skip to content
Барање за одобрување на елаборат за заштита на животната средина
Вид - Име на услугата

Издавање на одобрение за елаборат за заштита на животна средина

Потребни документи

Проектна документација

Административна такса

Административна такса во износ од 600 денари на уплатна сметка: 84013203182 приходна шифра и програма: 72231500

Прием на барањето

Барањето се поднесува во граѓански центар за услуги или во архива на општина

Место на реализација

Сектор за комунално уредување, урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина

Рок на реализација

за 7 работни дена

Начин на доставување на услугата / документот

Лично или по пошта на подносителот

Потребни барања

Изготвен елаборат за заштита на животната средина во доволен број примероци

Рок на жалба

Рок за жалба 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Законски основ

Закон за административни такси

Забелешка

/