Skip to content
Барање за одобрение за запирање и паркирање на возила за доставување на стока на подрачје на Општина Кавадарци
Вид - Име на услугата

Издавање на одобрение за запирање и паркирање на возила за доставување на стока на подрачје на Општина Кавадарци

Потребни документи

Копија од сообраќајна дозвола за возилото за кое е поднесено барањето, копија од договор за соработка со правниот субјект на кој ја доставува стоката

Административна такса

Административна такса во износ од 250+50 денари на уплатна сметка: 84013203182 приходна шифра и програма: 72231500

Прием на барањето

Општински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина

Рок на реализација

2-3 работни дена од прием на целосна документација

Начин на доставување на услугата / документот

Лично подигање од ОЦУ од страна на подносителот – барателот на услугата или по пошта

Потребни барања

/

Рок на жалба

/

Законски основ

Закон за административни такси

Забелешка

/