Skip to content
Барање за издавање уверение за карактер на земјиштето
Вид - Име на услугата

Издавање на Уверение за карактер за земјиштето

Потребни документи

Копија од имотен лист

Административна такса

Административна такса во износ од 50 денари на уплатна сметка: 84013203182 приходна шифра и програма: 72231500

Прием на барањето

Барањето се поднесува во граѓански центар за услуги или во архива на општина

Место на реализација

Сектор за комунално уредување, урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина

Рок на реализација

2-3 работни дена

Начин на доставување на услугата / документот

Уверението се издава во граѓански центар за услуги, лично на подносителот

Потребни барања

Увид во графиката на планскиот опфат за односното земјиште.

Рок на жалба

Против уверението не се предвидува жалба и следствено на тоа не се утврдува рок за жалба.

Законски основ

Закон за административни такси

Забелешка

/