Skip to content
Барање за издавање извод од детален урбанистички план
Вид - Име на услугата

Издавање на Извод од детален урбанистички план

Потребни документи

Копија од извод од катастарски план

Административна такса

Административна такса во износ од 550 денари на уплатна сметка: 84013203182 приходна шифра и програма: 72231500 за објекти до 500 м² и административна такса во износ од 750 денари за објекти над 500 м²

Прием на барањето

Барањето се поднесува во граѓански центар за услуги или во архива на општина

Место на реализација

Сектор за комунално уредување, урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина

Рок на реализација

2-3 работни дена

Начин на доставување на услугата / документот

ДУП се издава во граѓански центар за услуги, лично на подносителот

Потребни барања

Издавање на изводот во хартиена или дигитална форма со соодветната содржина

Рок на жалба

Во изводот од ДУП не се предвидув жалба против истиот, следствено на ова не се предвидува рок за жалба.

Законски основ

Закон за административни такси

Забелешка

/