Skip to content
Барање за финансиска поддршка за лекување / егзистенција
Вид - Име на услугата

Барање за финансиска поддршка за лекување/егзистенција

Потребни документи

Лекување: копии од документи од лекување (извештај од специјалист, отпусно писмо) не постари од 6 месеци и копија од трансакциона сметка и копија од лична карта за егзистенција: документ од Агенција за вработување дека не е во работен однос и решение од Центарот за социјални работи дека е примател на постојана парична помош, копија од лична карта и копија од трансакциона сметка

Административна такса

/

Прием на барањето

Општински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Комисија за здравство и Комисија за финансии и буџет на Општина Кавадарци

Рок на реализација

2 месеци

Начин на доставување на услугата / документот

Се исплаќаат финансиски средства на трансакциска сметка на подносителот

Потребни барања

/

Рок на жалба

/

Законски основ

Одлука на Совет на Општина Кавадарци (Одлука бр.07-4401/38 од 30.09.2013)

Забелешка

Доколки барањето на подносителот е одбиено од Комисијата нема да има исплата на средства и подносителот ќе биде известен за тоа