Skip to content
Пријава до градежен инспектор

ПРИЈАВА

До
Општина Кавадарци
Одделение за инспекциски надзор

Овластен градежен инспектор

Цел на дознака: Административна такса
Назив на примачот: Трезорска сметка
Банка на примачот: НБРМ
Сметка: 100000000063095
Уплатна сметка: 84013203182
Приходна шифра: 72231500
Износ: 50 денари тм